CommDe เรียนอะไร

เรียนด้านการออกแบบสื่อสาร เป็นภาคภาษาอังกฤษ
อยู่ในคณะสถาปัตยกรรมจุฬา
CommDe เรียนอะไร

CommDe เป็นสาขาที่เปิดใหม่ของคณะสถาปัตยกรรม จุฬาฯ มีจุดเด่นที่การสอนแบบเน้นการ Research และให้อิสระในการคิด ใน YouTube ด้านล่าง พี่ๆ CommDe จะมาเล่าว่าสอบเข้ายังไง? ได้เรียนอะไรบ้าง?


อยากเรียนต้องทำยังไง?

ในแต่ละปีจะรับนักศึกษาประมาณ 45 คน น้องจะต้องยื่นคะแนนวิชาที่กำหนดดังนี้

คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ

  • TOEFL 550
  • IELTS 6
  • NEW SAT 450
  • CU-AAT 400
  • CUTEP 80

คะแนนวิชาเลข

  • NEW SAT 490
  • CU-AAT 450

แฟ้มผลงานส่งผลงานได้ทุกประเภท เป็นไฟล์ PDF จำนวน 12 หน้า

คะแนนและแฟ้มผลงานจะยื่นประมาณช่วงเดือนมกราคม หลังจากนั้นจะมีการประกาศรายชื่อคนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เมื่อสอบสัมภาษณ์ผ่านแล้วก็จะเข้าเรียนได้เลย น้องสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ CommDe


รูปจาก

  • http://www.jollybureau.com