ชอบวาดรูป
เรียนคณะอะไร

รายชื่อคณะที่เรียนเกี่ยวกับการออกแบบและศิลปะชอบวาดรูปเรียนคณะอะไร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านออกแบบ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชานฤมิตศิลป์

 • สาขาเรขศิลป์ (Graphic)
 • สาขาหัตถศิลป์ (Ceramic)
 • สาขามัณฑนศิลป์(Fashion)
 • สาขานิทรรศการศิลป์ (Exhibition)

ด้านศิลปะ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาทัศนศิลป์

 • สาขาจิตรกรรม(Painting)
 • สาขาประติมากรรม(Sculpture)
 • สาขาภาพพิมพ์ (Printmaking)
 • สาขาสื่อผสม หรือ สื่อใหม่ (New Media)

ด้านการออกแบบ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
 • ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม
 • CommDe (Communication Design)
 • ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 • ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
 • ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน
 • ภาควิชาเคหการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ด้านการออกแบบ : คณะมัณฑนศิลป์

 • ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน
 • ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์
 • ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
 • ภาควิชาออกแบบประยุกศิลป์
 • ภาควิชาออกแบบเครื่องปั้นดินเผา
 • ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ
 • ภาควิชาออกแบบแฟชั่นดีไซน์

ด้านศิลปะ : คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

 • ภาควิชาจิตรกรรม
 • ภาควิชาประติมากรรม
 • ภาควิชาศิลปะไทย
 • ภาควิชาสื่อผสม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ด้านการออกแบบ : ภาควิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • สาขาการออกแบบการสื่อสาร
 • สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์
 • สาขาการออกแบบแฟชั่น
 • สาขาศิลปะเครื่องประดับ

ด้านการออกแบบ : ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • สาขาศิลปะจินตทัศน์
 • สาขาเซรามิก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ด้านการออกแบบ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
 • สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ
 • สาขาวิชานิเทศศิลป์
 • สาขาวิชาภาพยนต์และวิดีโอ
 • สาขาวิชาการถ่ายภาพ

ด้านศิลปะ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • สาขาวิชาจิตรกรรม
 • สาขาวิชาประติมากรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด)

ด้านการออกแบบ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 • สถาปัตยกรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
 • สถาปัตยกรรมภายใน(หลักสูตรนานาชาติ)
 • การออกแบบอุตสาหกรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
 • ออกแบบนิเทศศิลป์(หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ด้านการออกแบบ : คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน
 • สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
 • สาขาวิชาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย วิดีโอศิลป์ คอมพิวเตอร์ศิลป์)
 • สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ